Laitos/intensiivihoito pelaajalle

Ympärivuorokautinen laitos/intensiivishoito on tarkoitettu niille ongelmapelaajille, joille avohoidon palvelut eivät riitä. Laitos/intensiivihoito kestää parista viikosta noin kuukauteen. Laitoshoitoon voi hakeutua kaikkialta Suomesta. Maksusitoutus vaaditaan kunnalta, joten laitoshoitoon hakeudutaan useimmiten avohoidon lähetteellä. Hoito on mahdollista myös omakustanteisesti.

Laitoshoidossa laaditaan asiakkaan kanssa yhdessä kuntoutussuunnitelma.

Kuntoutusmenetelmiä ovat erilaiset terapiamuodot, ryhmä- ja yksilötoiminta sekä pelaamattomuuteen, vaihtoehtoisiin käyttäytymismalleihin ja arjen rytmeihin totuttelu. Laitoshoidossa opitaan myös erilaisia uusia taitoja, rauhoitutaan ja lisätään itsetuntemusta ja selviytymiskeinoja.

Lisätietoja laitoshoidosta ja hoitoon hakeutumisesta saat Peluurin auttavasta puhelimesta, avohoitopaikastasi tai hoitoa tarjoavan keskuksen nettisivuilta:

Katso tarkempia tietoja eri hoito-/kuntoutuspaikkojen kuntoutusjaksoista alta.

Yhteystiedot:

Osoite:
Hirvikankaantie 266
38700 Kankaanpää

Postiosoite:
PL 57, 38701 Kankaanpää

Puh. 02 572 820, sähköposti: a-koti@vakry.fi

 

Tarjolla on yksilökuntoutusta naisille, miehille ja pariskunnille, joilla on alkoholi-, huume-, lääke- tai peliongelma.

Kuntoutus tapahtuu kahdessa peruskuntoutusyhteisössä, joissa kuntoutusjaksot kestävät n. 1–2 kuukautta. Peruskuntoutusyhteisöstä on mahdollisuus hakeutua jatkokuntoutusyhteisö Joukaseen, jossa kuntoutusjaksot ovat pidempiä ja kuntoutus tapahtuu tiiviimmässä yhteisössä. Jos peruskuntoutusjakson jälkeen ei ole mahdollisuutta hakea lisää laitoskuntoutusta, on mahdollista hakeutua intervallikuntoutukseen.

Intervallikuntoutus on Kankaanpään A-kodin kuntoutuksen läpikäyneille järjestettävä jatkokuntoutus. Intervallikuntoutuksen tavoitteena on antaa pelkkää avohoitoa intensiivisempää tukea päihteettömään/pelaamattomaan elämään pyrkivälle. Päihteetön/pelaamaton jakso peruskuntoutuksen alusta Intervallikuntoutuksen loppuun kestää yleensä noin puoli vuotta tai enemmän, mikä on tarkoituksellista motivaation säilyttämiseksi ja päihteettömyyden/pelaamattomuuden kannalta kriittisimmän ajan ylipääsemiseksi. Tutkimusten mukaan 2-3kk kuntoutuksesta lähdön jälkeen on suurin retkahdusriski. Intervalliin kuuluvat intervallisoitot, joita soitetaan asiakkaalle kerran viikossa sekä intervallijaksot, joita on yleensä kolme ja niiden kesto on kuusi päivää (su-pe) kerrallaan. Jaksoja haetaan yleensä kolme.

Kuntoutuksen alussa asiakkaan kanssa laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, jonka pohjalta hän saa kuntoutusjaksonsa aikana erilaisia kirjallisia tehtäviä, joita käsitellään yhteisön ryhmissä. Jokaisella asiakkaalla on koko kuntoutusjakson ajan omaohjaaja, jonka kanssa käydään yksilöllisiä keskusteluja ja joka auttaa asiakasta erilaisten asioiden hoitamisessa. Jokaisen yhteisön työryhmä koostuu neljän hengen moniammatillisesta tiimistä.

Peliongelmaisten kuntoutuspolku on samanlainen kuin muillakin kuntoutujilla. Kuntoutuksen aikana asiakas tekee oman kuntoutuksensa painopistealueeseen ja tavoitteisiin perustuvia tehtäviä. Näitä tehtäviä käsitellään yhdessä pienryhmässä ja asiakas saa vertaisryhmältä palautetta ja tukea muutostyöskentelyssään. Pienyhteisö tarjoaa myös mahdollisuuden sosiaalisten taitojen ja uusien toimintamallien harjoittelemiseen. Koska peliongelmat eroavat jonkin verran päihderiippuvuudesta, yksilöllisiä keskusteluja pohjautuen kognitiiviseen työotteeseen, on enemmän. Asiakkaan kanssa käydään läpi Retkahduksen ehkäisy-ryhmän työkirjaa, josta on tehty oma versio peliongelmaisille. Työkirja pohjautuu kognitiiviseen terapiamuotoon, joka on tutkitusti tehokas keino hoitaa peliongelmaista.

Mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös niin sanottuja intensiivikursseja, mikäli peliongelmaisia olisi tulossa samaan aikaan useita. Paikkaa varatessa kannattaa kysyä tilannetta. Kankaanpään A-kodilla työskentelee myös peliriippuvaisten erityisohjaaja, jolla on Gambling Counselor -koulutus ja jonka kanssa pyritään järjestämään yksilökeskusteluja.

Kuntoutukseen päästääkseen tulee ottaa yhteys omaan kuntaan – yleensä sosiaalitoimeen, katkaisuhoitoasemaan tai A-klinikkaan (myös peliasiakkaat). Kuntoutuksen tarve ja tilanne arvioidaan kunnassa. Myönteisen kuntoutuspäätöksen jälkeen kunta kirjoittaa maksusitoumuksen, jonka jälkeen paikka A-kodissa voidaan varata. Paikan varaa yleensä työntekijä.

Jos kunta sitoutuu maksamaan kuntaosuuden, jää asiakkaalle maksettavaksi asiakasmaksu, joka vaihtelee kunnittain. Asiakasmaksuun voi hakea toimeentulotukea. Itse maksavana voi myös hakeutua kuntoutukseen, mutta aina kannattaa hakea maksusitoumusta kunnalta.

 

 

Yhteystiedot:

A-klinikkasäätiön Päihdesairaalan Hietalinna-yhteisö sijaitsee Järvenpään Haarajoella.

Osoite:
Kuusitie 36
04480 Haarajoki

Puh. 050-4300536, sähköposti: aps.hoitokoordinaattori(at)a-klinikka.fi.

 

Hoitoon voi hakeutua minkä tahansa riippuvuusongelman takia. Ikärajaa ei ole, asiakkaiden keski-ikä on noin 25 vuotta. Hoitojakso määräytyy asiakkaan tilanteen mukaan, yleensä sen kesto on 1-2 kk. Hoito on ympärivuorokautista terapeuttista yhteisöhoitoa, jossa vertaistuen merkitys korostuu. Riippuvuusongelmaa työstetään vertaistuen avulla ryhmässä riippumatta addiktion kohteesta. Henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista, mutta hoidon sisällön tuottaa aktiivinen yhteisö yhdessä työntekijöiden kanssa. Kuntoutus sisältää arjenhallinnan opettelua sekä hoidollisia ryhmiä. Kuntoutuksen ajaksi sitoudutaan Hietalinna-yhteisön hoitoon sekä tämän päiväohjelmaan. Vapaa-ajalla yhteisön jäsenet usein viettävät aikaa ja tekevät asioita yhdessä. Suunnitelmallisesti päättyneen hoidon jälkeen on mahdollisuus tulla intervalli- tai kriisijaksolle.

 

Asiakkaan hoidon tarvetta voidaan arvioida oman kunnan Päihdepoliklinikalla, A-klinikalla, Nuorisoasemalla, terveysasemalla tai työterveyshuollossa. Jos arviossa päädytään suosittelemaan      laitoskuntoutusta, niin asiakkaasta kirjoitetaan lähete. Se toimitetaan Päihdesairaalan hoitokoordinaattorille, ja samalla lähetteellä voi hakea myös maksusitoumusta laitoskuntoutusta varten. Maksut tulevat yleensä joko Päihdepoliklinikalta, Nuorisoasemalta, sosiaalitoimesta tai joskus terveyspuolelta (esim. terveyskeskuksen ylilääkärin luvalla) tai kunnan päihde/maksutiimin myöntämänä. Kun lähete on tullut ja maksaja järjestynyt, voidaan asiakkaalle varata hoitojakso. Yleensä hoitoprosessin etenemisestä huolehtii avohoidossa yksi henkilö, esimerkiksi asiakkaan päihdetyöntekijä tai sosiaalityöntekijä.